Pozvanie na zasadnutie mestského zastupiteľstva

P O Z V A N I E  

      V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

    zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,

ktoré  sa  uskutoční  28. apríla 2016 (štvrtok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.30 Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2015 a Výročná správa mesta Spišská Belá za rok 2015

6. / 17.15 Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Mesta Spišská Belá za rok 2015 a Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Spišská Belá za rok 2015

7./ 17.25  Žiadosť spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Spišská Belá na obnovu mestských lesov   

8./ 17.30  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2016 – rozpočtovým opatrením č. 3/2016

9./  17.40  Návrh na doplnenie plánu investičných aktivít mesta Spišská Belá na rok 2016

10./  17.50  Prerokovanie a vyhodnotenie návrhov na zmeny a doplnky č.2 územného plánu mesta Spišská Belá

11./  18.20  Žiadosť Základnej školy, Štefánikova 19, Spišská Belá o prepožičanie čestného názvu pre túto školu „Základná škola Milana Rastislava Štefánika“

12./  18.25  Informácia o zápise detí do prvého ročníka základných škôl v Spišskej Belej 

13./ 18.30 Pridelenie mestského nájomného 1-izbového bytu v Spišskej Belej na ul. Štefánikovej č. 8

14./ 18.35 Pridelenie mestského nájomného 3-izbového bytu v Spišskej Belej na ulici Štefánikovej č. 18

15./  18.40  Návrh na zámeny mestských nájomných bytov medzi existujúcimi nájomcami

16./  18.45  Návrh na schválenie prenájmu parkoviska (stavby a pozemku) pri Belianskej jaskyni v Tatranskej Kotline

17./  18.50  Zmena nájomcu v nebytových priestoroch v Spišskej Belej na Hviezdoslavovej ulici č. 8 – „Potraviny – večierka“    

18./ 18.55 Schválenie odkúpenia pozemku od SPP a.s. Bratislava v rámci majetkoprávneho vysporiadania areálu Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. na Továrenskej ulici

19./ 19.00  Žiadosti o predaj stavebných pozemkov v Lendaku (Pod Kicorou) – Ján Halčin a manž., Na Kosorku 563, Lendak; Františka Petrasová, Pod Kicorou 40, Lendak a Milan Halčin a manž., Na Kosorku 66, Lendak   

20./ 19.10 Žiadosti 11 vlastníkov rodinných domov o odkúpenie pozemkov za rodinnými domami v k.ú. Lendak (lokalita - Pod Kicorou) 

21./ 19.15 Žiadosť spoločnosti Sladký sen s.r.o. Kežmarok o predĺženie nájmu pozemku v Tatranskej Kotline

22./ 19.20 Žiadosť Ing. Jendrucha, PhD. a manž., bytom Krompachy, Mlynská 1136/3 o predaj pozemku v Tatranskej Kotline (majetkoprávne vysporiadanie pozemku pri dome)

23./ 19.25 Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v okolí chaty Fľak v k. ú. Tatranská Lomnica

24./  19.35  Informácia o realizácii investičných (stavebných) akcií mesta 

25./  19.45  Informácia Hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2016

26./  19.50  Informácia o pripravovanej návšteve mesta Vysoké Mýto (ČR) v Spišskej Belej

27./  19.55  Rôzne

28./  20.00  Záver

                                                                                             JUDr. Štefan Bieľak

                                                                                        primátor mesta

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953