Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 25.2.2016

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) na svojom zasadnutí dňa 25.2.2016 sa zaoberalo aj týmito témami:

Personálne zmeny na mestskom úrade

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o personálnych zmenách na mestskom úrade v Spišskej Belej, o zmene organizačného poriadku a organizačnej štruktúry mestského úradu v Spišskej Belej. Bližšie informácie prinesieme v samostatnom článku.  

Prvá zmena rozpočtu mesta na rok 2016

MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016  Návrh uvedenej zmeny rozpočtu mesta je zverejnený na :

http://www.spisskabela.sk/samosprava/rozpocet-a-hospodarenie/rozpocet-mesta/2016

Dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2016

MsZ vzalo na vedomie doručené návrhy (žiadosti) na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2016 na verejnoprospešné účely pre organizácie pôsobiace na území mesta Spišská Belá. Dňa 17.2.2016 doručené návrhy posúdila osobitná komisia (určená mestským zastupiteľstvom), ktorá navrhla výšku dotácie pre každého žiadateľa. Následne poslanci schválilo jednotlivé návrhy dotácii. Zoznam schválených dotácii je zverejnený na :

http://www.spisskabela.sk/samosprava/rozpocet-a-hospodarenie/dotacie-z-rozpotu-mesta

Prenájom parkoviska v Tatranskej Kotline

MsZ vzalo na vedomie vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom parkoviska v Tatranskej Kotline pri Belianskej jaskyni. MsZ schválilo zámer prenajať uvedené parkovisko pre nájomcu Štátnu ochranu prírody SR, Banská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa (na základe ich žiadosti) za nasledovných podmienok:

- výška ročného nájomného :  34,10 EUR/m2

- údržbu parkoviska zabezpečí nájomca

- doba nájmu 2 roky

- ponechanie benefitov na vstupnom do jaskyne v prospech oboch miest (ako tomu bolo doposiaľ)

Viac informácii v samostatnom článku:

http://www.spisskabela.sk/mesto/aktuality/prenajom-parkoviska-v-tatranskej-kotline

Prenájom poľnohospodárskeho pozemku v Lendaku

MsZ vzalo na vedomie vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v k.ú. Lendak a schválilo prenájom tohto pozemku pre nájomcu:  Michal Jašňák, Hlavná 621/4, Lendak na dobu 5 rokov za ročné nájomné 120 EUR/ha.

Pridelenie nájomných bytov

MsZ schválilo pridelenie 1-izbového (bezbariérového) mestského nájomného bytu na ulici Družstevnej č. 68 v Spišskej Belej do nájmu nájomcovi  Dušanovi Kozákovi, Spišská Belá, Družstevná 8.

MsZ schválilo pridelenie 2-izbového mestského nájomného bytu na Petzvalovej ul. č. 28 v Spišskej Belej do nájmu Jane Bachledovej, rod. Badovskej, Spišská Belá, Petzvalova 28.

Vyhodnotenie prieskumu záujmu o zriadenie cirkevnej základnej školy

MsZ vzalo na vedomie informáciu o vyhodnotení prieskumu záujmu o zriadenie cirkevnej základnej školy v Spišskej Belej. Viac informácii v samostatnom článku.

http://www.spisskabela.sk/mesto/aktuality/vyhodnotenie-zaujmu-rodicov-o-cirkevnu-zakladnu-skolu

Výročné správy

MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie:

1./ Správu o činnosti Mestskej polície Spišská Belá za rok 2015

2./ Správu o činnosti Mestskej knižnice v Spišskej Belej za rok 2015

3./ Správu o činnosti Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej za rok 2015

4./ Správu o činnosti Denného centra (klub dôchodcov) v Spišskej Belej za rok 2015

5./ Správu o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej za rok 2015

6./ Správu o činnosti Nízkoprahového denného centra Face klub v Spišskej Belej za rok 2015

7./ Správu o činnosti Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá  za rok 2015.

Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá na rok 2016

MsZ schválilo kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá na rok 2016 . Kalendár podujatí je zverejnený na http://www.spisskabela.sk :

http://www.spisskabela.sk/navstevnik/kalendar-kulturnych-a-sportovych-podujati-mesta

Ďalší prenájom horárne Kardolína pre hasičov

MsZ schválilo pokračovanie prenájmu budovy Horárne Kardolína s hospodárskou budovou doterajšiemu nájomcovi – občianskemu združeniu Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá za ročné nájomné 1 EUR na dobu neurčitú. Dobrovoľní hasiči mali túto horáreň v prenájme 1 rok na tzv. „skúšobnú dobu“, aby sa preverilo ako sa vedia postarať o tento majetok mesta. Hasiči nesklamali, uvedený objekt svojpomocne postupne opravili a uviedli do lepšieho stavu v akom ho prevzali. Aj to bol dôvod prečo im poslanci tento nájom zmenili na dobu neurčitú s možnosťou mesta tento prenájom kedykoľvek ukončiť výpoveďou (s 3-mesačnou výpovednou lehotou), ak by to bolo nevyhnutné. Ostatné podmienky doterajšieho užívania horárne zostali nezmenené.      

Zriadenie záložného práva

MsZ schválilo zriadenie záložného práva na obytný dom na Štefánikovej ulici č. 18, v Spišskej Belej a na obytný dom na Zimnej 46 v Spišskej Belej v prospech záložného veriteľa – Ministerstva  dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ide o zákonnú povinnosť mesta, keďže ide o nájomné byty postavené s finančnou podporou štátu.

Majetkové prevody pozemkov

1./ MsZ schválilo zámenu pozemkov medzi  Mária Kolodzejovou, Máriou Rušinovou a Ing. Štefanom Vilgom, Spišská Belá a Mestom Spišská Belá

2./ MsZ schválilo zmenu nájomcu v zmluve o nájme poľnohospodárskeho pozemku z pôvodného nájomcu Ľubomír Nemešany, Ždiar 169 na nového nájomcu LBS NEMEŠANY s.r.o. Ždiar 169, za zachovaní doterajších zmluvných podmienok a predĺžení doby nájmu  do 01.05.2019.

3./ MsZ schválilo predaj časti pozemku žiadateľom Jozefovi Ištocymu a manž. Záhradná 525/10, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku vo dvore meštianskeho domu na ul. Zimnej č. 16 v Spišskej Belej

4./ MsZ schválilo predaj časti pozemku žiadateľom Mgr. Jaroslavovi Dobešovi a manž. Letná 51,  Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome  na ulici Letnej č. 51 v Spišskej Belej

5./ MsZ schválilo predaj časti pozemkov kupujúcim Martine Kočovej Hrušovskej  a manž., Štefánikova 49/41, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri polyfunkčnom dome na Štefánikovej ulici

6./ MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemkov kupujúcim Ing. Jozefovi Jendruchovi PhD., Mlynská 3, Krompachy v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome v Tatranskej Kotline.

7./ MsZ schválilo predaj časti pozemkov kupujúcej Anete Janisovej, Hviezdoslavova 63, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome na ulici Petzvalovej č. 32 v Spišskej Belej

8./ MsZ schválilo zámer na zámenu pozemkov medzi Jozefom Talárom a manž., bytom Spišská Belá, Hviezdoslavova 41 a Mestom Spišská Belá v rámci majetkoprávne vysporiadania vlastníctva k pozemkom pri areáli Materskej školy na Mierovej ulici č. 1 v   Spišskej Belej.

Predaj  hasičského  auta za symbolickú cenu

MsZ schválilo predaj prebytočného majetku mesta - hasičského auta zn. KAROSA LIAZ 101 L, rok výroby 1986 kupujúcemu - Obci Huncovce za kúpnu cenu 1 EUR na základe žiadosti tejto obce a na základe návrhu DHZ Spišská Belá. Viac informácii v samostatnom článku.

http://www.spisskabela.sk/mesto/aktuality/predaj-hasicskeho-auta-hasicom-do-huncoviec

Budova bývalej materskej školy na Letnej ulici

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o postupe stavebných prác a financovaní modernizácie budovy bývalej materskej školy na Letnej ulici č. 5 v Spišskej Belej.

Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o  výjazdovom zasadnutí Vlády SR v okrese Kežmarok a o schválení Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok na podporu zamestnanosti. Viac informácii v samostatnom článku:

http://www.spisskabela.sk/mesto/aktuality/akcny-plan-pre-okres-kezmarok

Návšteva českého mesta Vysoké Mýto

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o návšteve mesta Vysoké Mýto v Českej republike. Viac informácii v samostatnom článku:

http://www.spisskabela.sk/mesto/aktuality/spisska-bela-vo-vysokom-myte

Spôsob zabezpečenia triedeného zberu odpadu od 1. júla 2016

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o spôsobe zabezpečenia triedeného zberu odpadu v našom meste v zmysle nového zákona o odpadoch. Od 1. júla 2016 bude tento triedený zber mestu financovať tzv. organizácia zodpovednosti výrobcov – spoločnosť  ENVI – PAK, a.s. Bratislava. S touto firmou mesto uzavrelo zmluvu o budúcej zmluve. Túto zmenu financovania zaviedol nový zákon o odpadoch. Doposiaľ náklady na separovaný zber platilo mesto zo svojho rozpočtu. Naďalej bude tento triedený zber odpadu v našom meste zabezpečovať náš Mestský podnik, ktorý to už ale nebude mestu fakturovať (ako je tomu v súčasnosti). Po novom bude mu náklady za zabezpečenie tohto triedeného zberu odpadu uhrádzať spoločnosť ENVI-PAK a.s.  

Podpora stravovania seniorov

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o požiadavke obyvateľov nášho mesta (v seniorskom veku) finančne prispievať na stravovania seniorov v našom meste. Mesto (mestský úrad) pripravil návrh finančne prispievať tým seniorom, ktorí sa budú stravovať (obedovať) v stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (školská jedáleň pri ZŠ Štefánikova a Zariadenie opatrovateľskej služby v Strážkach). Týmto zariadeniam môže mesto priamo upraviť ich rozpočty, resp. im navýšiť financie, nakoľko ich financuje priamo z rozpočtu mesta. Po diskusii poslanci zatiaľ odložili túto tému a majú v najbližších týždňoch si zvážiť, či mesto vôbec bude prispievať seniorom na obedy, ktorým seniorom, akým spôsobom a v akej výške. K tejto téme sa teda poslanci ešte vrátia.

Začatie obstarávania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o návrhu  (oznámení) o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Spišská Belá. Viac informácii na :

http://www.spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/oznamenie-o-zacati-obstaravania-zmien-a-doplnkov-c-2-uzemneho-planu-mesta-spisska-bela

Z činnosti hlavného kontrolóra mesta

MsZ schválilo správu hlavného kontrolóra mesta o jeho kontrolnej činnosti za rok 2015 a vzalo na vedomie jeho informáciu o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2016.

 

 

 

 

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953