Mestský poľovnícky spolok

Mestský poľovnícky spolok "POĽANA" Spišská Belá

Mestský poľovnícky spolok -POĽANA- Spišská Belá /MPS/ bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR 15.03.2001, ako občianske združenie občanov mesta Spišská Belá, od ktorého má od roku 2003 prenajatý revír z názvom Spišská Belá ev. č. 70313, o výmere 7325 ha, z toho 4452 ha je les. Jednotlivé časti revíru sú vo vlastníctve, alebo užívaní týchto subjektov :
- Mesto Spišská Belá 4648 ha
- Slovenský pozemkový fond BA 1629 ha
- PD TATRY Spišská Belá 953 ha
- Evanjelická cirkev a.v Spišská Belá 95 ha

Základná charakteristika revíru :
Revír je zaradený do IV. akostnej triedy, XXXI jelenej chovateľskej oblasti Vysoké Tatry, s normovaným kmeňovým stavom 42 ks jelenej zveri, 32 ks srnčej zveri a 14 ks diviačej zveri. 
- obvod hraníc je 69,2 km
- max. dĺžka vzdušnou čiarou je 21,8 km
- min. šírka vzdušnou čiarou je 2,2 km
- najnižší bod v revíri /sútok Bušovského potoka s Popradom/ je 580 m.n.m 
- najvyšší bod v revíri Jahňací štít je 2229 m.n.m

Revír približne kopíruje katastrálnu a majetkovú hranicu mesta. Nie sú v ňom zahrnuté pozemky mestskej časti Strážky, časť lesných pozemkov na Pálenici, najmä od jej magurskej strany, ako i oblasť Belanskej kopy v Belianskych Tatrách.

Viac na stránkach: http://mpspolanaspisskabela.webnode.sk/

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953