Úradná tabuľa

informácia o začatí správneho konania

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 24.02.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...
Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 22.02.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...

Oznámenie o zámere prenajať  pozemok v k.ú. Tatranská Lomnica

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 09.02.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 09.02.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...

Oznámenie o zámere predať hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 09.02.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...

Oznámenie o zámere odpredať , prenajať  pozemky  a zriadiť vecné bremeno k pozemkom  v k.ú. Tatranská Lomnica 

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 05.02.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...
Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 29.01.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...
Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 29.01.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...

Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie

Počet príloh: 4
Dátum zverejnenia: 29.01.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 08.01.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953