Poplatok za komunálny odpad

Bc. Daniela Hudačeková
Funkcia: samostatný odborný referent - poplatok za komunálny odpad a pokladňa 

Kontakt: 
Mestský úrad v Spišskej Belej, prízemie, kancelária č. 1
tel. 052/46 80 508
e-mail: hudacekova@spisskabela.sk

Pracovná doba :
Pondelok  07 30 - 15 30
Utorok      07 30 - 15 30
Streda       07 30 - 16 30
Štvrtok      07 30 - 15 30
Piatok       07 30 - 14 30
obedňajšia prestávka 1130 - 12 30 hod

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Poplatok je príjmom rozpočtu mesta.

Miestny poplatok možno platiť na účet mesta alebo do pokladne mesta (na prízemí kancelária č.1). 

Miestny poplatok upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a ich výšku určuje mesto formou všeobecne záväzného nariadenia mesta. 

 

Prílohy
Sadzby miestneho poplatku doc Otvoriť
Oznámenie o prevzatí povinnosti poplatníka doc Otvoriť
Oznámenie o určení zástupcu pre platenie miestenho poplatku doc Otvoriť
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti doc Otvoriť
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti - FO doc Otvoriť
Zákon o o miestnych daniach a miestnom poplatku doc Otvoriť
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 10/20012 o miestnych daniach a miestnom poplatku doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953