ODPADY - čo s nimi ?

Odpadom nazývame niečo, čo sa nám zdá nepotrebné, nechcené, čoho sa chceme zbaviť - vyhodiť.......  Každý obyvateľ SR vyprodukuje ročne priemerne 294kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva ročne vyseparujeme iba 9,5kg surovín. Zvyšných 284,5kg sa zneškodňuje skládkovaním alebo spaľovaním.

Musia odpady skutočne vždy vznikať? Nedá sa ich vzniku predchádzať? Ak veci, ktoré vlastníme už nepotrebujeme, musíme ich hneď vyhodiť? Nemôžeme ich ešte na niečo využiť, alebo ich niekomu ponúknuť? Nemôžu byť zdrojom surovín alebo výživnej látky pre pôdu? Na tieto otázky by sme si mali odpovedať vždy, keď ideme niečo vyhodiť do kontajnera.

Odpad vzniká na dvoch miestach. U výrobcov, ktorí vyrábajú a balia tovar a u spotrebiteľov, ktorí zabalený tovar kupujú a nakoniec „nepotrebné“ časti vyhadzujú do odpadkového koša. Vyhadzovaním rôznych druhov odpadov s najrozmanitejšími vlastnosťami tvoríme akýsi „odpadový koktail“. Zmiešavame zápach s vôňou, toxickú látku s netoxickou, užitočnú so škodlivou... Nemôžeme sa potom čudovať, keď z toho vznikne zapáchajúci, toxický a škodlivý „výsledok“.

Vyhadzovaním odpadov spôsobujeme:

  • Škody z hromadenia odpadov (znečisťovanie pôdy, vôd, ovzdušia zo skládok a spaľovní - ani moderné technológie, tesnenia alebo filtre nedokážu zabrániť úniku nebezpečných látok, ktoré sa v našich odpadoch nachádzajú; tiež zaberanie a devastácia krajiny).
  • Vyčerpávanie prírodných zdrojov a mrhanie energiou.
  • Zbytočné vyhadzovanie našich a obecných peňazí (platíme poplatok za odpady, kupujeme stále nové veci...).

Nemalú mieru zodpovednosti na tomto stave máme aj my - radoví občania, čo by producenti odpadu. Každý z nás môže výraznou mierou znížiť množstvo skládkovaného a spaľovaného odpadu. Stačí trochu zmeniť svoje spotrebiteľské a environmentálne správanie. Vo vzťahu k odpadom by sme sa mali riadiť hierarchiou:

1.     minimalizujme množstvo a škodlivosť odpadov,

2.      opätovne používajme,

3.     separujme pre recykláciu a kompostovanie,

ak vyčerpáme prvé tri možnosti:

4.     odovzdajme na bezpečné zneškodnenie.

Prílohy
vzn_7_2013_o_nakaldani_s_odpadmi.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953