A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 244

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: core/MY_Controller.php

Line Number: 451

Slobodný prístup k informáciám | Spišská Belá

Slobodný prístup k informáciám

V roku 2000 prijala Slovenská republika zákon, ktorým sa uplatňuje ústavné právo na informácie, upravené v článku 26 Ústavy Slovenskej republiky. Slobodný prístup k informáciám upravuje Zákon č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“).

Uvedený zákon ukladá aj mestám a obciam (ako tzv. povinným osobám) povinne zverejňovať určité informácie (§ 5, 5a, 5b zákona):
a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Povinná osoba (mesto) je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve mesta, ktorý mesto previedlo do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva.

Mestské zastupiteľstvo je povinné zverejniť nasledovné informácie:
a) termíny zasadnutí a návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva,
b) zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva so spôsobom hlasovania každého poslanca,
c) schválené uznesenia mestského zastupiteľstva,
d) údaje o dochádzke poslancov mestského zastupiteľstva na jeho zasadnutiach.
Tieto údaje sú zverejnené na tejto webstránke v časti samospráva / mestské zastupiteľstvo.

Povinné zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry sú zverejnené na tejto webstránke v časti samospráva / zmluvy, faktúry, objednávky (alebo klikni logo „digitálne mesto“).

Okrem povinne zverejňovaných údajov môže každá právnická alebo fyzická osoba individuálne žiadať povinnú osobu (mesto) o poskytnutie aj ďalších informácii v rámci pravidiel uvedeného zákona (pozri prílohy nižšie).

Prílohy
Zákon č. 211/2000 Z.z. doc Otvoriť
Brožúra o slobodnom prístupe k informáciám pdf Otvoriť
Sadzobník správnych poplatkov doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953