Hospodárenie Mestského podniku za rok 2014

Hospodárenie Mestského podniku za rok 2014

MsZ prerokovalo správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. Továrenská 30, Spišská Belá za rok 2014 a vzalo na vedomie informáciu o zasadnutí Dozornej rady Mestského podniku dňa 30.6.2015.

MsZ odporučilo Valnému zhromaždeniu Mestského podniku Spišská Belá s.r.o.

1./ schváliť ročnú účtovnú závierku Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za rok 2014

2./ schváliť výročnú správu Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za rok 2014

3./ schváliť hospodárenie a vysporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za rok 2014 podľa návrhu konateľa (riaditeľa) podniku

MsZ vzalo na vedomie informáciu riaditeľa Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. o prijatých opatreniach na zefektívnenie činností jednotlivých stredísk Mestského podniku a uložilo riaditeľovi Mestského podniku predložiť mestskému zastupiteľstvu a valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh ďalších opatrení na zlepšenie hospodárenia podniku v termíne do 31.08.2015.

Výročná správa o hospodárení je v prílohe:

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953