Štrkovisko Strážky- rekreačný areál - návrh !

MsZ vzalo na vedomie pracovný návrh projektovej štúdie na ďalšie využitie územia štrkoviska pri kaštieli v Strážkach predložený firmou Agrostav Poprad (textový návrh + grafická príloha tvorí prílohu tohto uznesenia). Ide o súkromný projekt uvedenej firmy, ktorá je vlastníkom pozemkov pod celým štrkoviskom. Podľa tohto zámeru na predmetom území má byť vybudovaný rekreačný areál s prírodným kúpaliskom s pieskovou plážou s nasledovným vybavením:    

1./ Vodná plocha - prírodné kúpalisko – o výmere 3,3 ha, max. hĺbka 2,5 m, dĺžka piesočnej pláže 270 m, mólo o dĺžke 25 m, ostrov o výmere 1200 m2

2./  Reštaurácia (cca 50 miest)

3./  Zázemie, sprchy, bufet, šatne

4./  Hospodárska budova

5./  Prístupová komunikácia a parkovisko – asfaltová 6,5 m cesty od štátnej cesty 1/67 a parkovisko so 66 parkovacími miestami.

6./  Chodníky - Rekreačný chodník šírky 1,0 m je navrhovaný s trasovaním po navrhovanej hrádzi, je riešený s povrchovou úpravou zo zhutneného brizolitu v dĺžke 1055m. Okolo celého areálu je naplánovaný samostatný cyklochodník o šírke 3,0 m a dĺžke 978 m s asfaltovým povrchom, ktorý bude napojená na cyklochodník Spišská Belá – Kežmarok.

7./  Športové ihriská

8./  Detské ihrisko

9./  Tobogan

10./  Vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektrická prípojka, plynová prípojka

11./  Oplotenie areálu

12./  Sadové úpravy - vodné rastliny pre čistenie vody v južnej časti vodnej plochy, zatrávnenie areálu, stromová zeleň verejných priestorov (breza, jarabina, borovica), stromová zeleň areálu letného kúpaliska (ovocné stromy – čerešňa, slivka, jabloň a hruška).

Areál je navrhovaný s ochranným protipovodňovým valom od rieky Poprad, z južnej strany a zo severnej strany tak, že jeho výška od hladiny rieky bude 3,5 m. Celková výmera areálu je 8,8 ha. Celý areál má byť oplotený a vstup do areálu bude za úhradu. Spoločnosť Agrostav Poprad sa snaží získať na realizáciu tohto projektu finančné zdroje z fondov EÚ. Uvedený návrh využitia tohto územia je zatiaľ pracovným návrhom a ešte sa bude dolaďovať. Časová realizácie projektu zatiaľ nie je známa.

V prílohe:

1./ Sprievodná správa projektanta    

2./ základná grafická štúdia areálu

Prílohy
situacia_strkovisko_strazky.pdf pdf Otvoriť
strazky_vodna_plocha.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953