A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 244

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: core/MY_Controller.php

Line Number: 451

Plány kontrolnej činnosti | Spišská Belá

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2016

       

     V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej  návrh plánu kontrolnej činnosti  na I. polrok 2016.

Kontrolná činnosť bude realizovaná v kontrolovaných subjektoch podľa zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

       1.  Výkon pravidelnej následnej kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

 

       2.  Výkon  následnej  finančnej  kontroly  a  kontroly  dodržiavania  zákonných  postupov

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2016

Kontrola zverejňovania podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v roku  2015  –  Mestský podnik  Spišská Belá  s.r.o.                      

Kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách  v roku 2015

Kontrola použitia kapitálových finančných prostriedkov v roku 2015   (vybrané investičné  akcie)

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta – Základná škola J. M. Petzvala, rok 2015

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta – Základná umelecká škola, rok 2015

Kontrola použitia  finančných prostriedkov  z rozpočtu mesta poskytnutých formou dotácií  vybraným subjektom

 

           3.   Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri svojej činnosti

 

              4.   Príprava a tvorba ostatných koncepčných a metodických materiálov

Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2015

Vypracovanie a predloženie správy o vybavovaní sťažností za rok 2015

Vypracovanie    odborného   stanoviska  k návrhu  záverečného účtu  mesta  Spišská Belá za  rok 2015  

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  II. polrok  2016

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

 

           Poradie jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych   skutočností, ako zo strany kontrolného orgánu, tak i zo strany kontrolovaných subjektov.

 

Spracovala: Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá                                                                                       

Dňa:  19. 11. 2015

 

Návrh plánu bol zverejnený od  24.11.2015 do 15.12. 2015,

schválený bol uznesením MsZ č. 254/2015 zo dňa 15.12.2015

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953