A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 244

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: core/MY_Controller.php

Line Number: 451

Správa z kontrol - predbežná fin. kontrola 2014, zverejňovanie 2015, dane a poplatky 2015 | Spišská Belá

Správa z kontrol - predbežná fin. kontrola 2014, zverejňovanie 2015, dane a poplatky 2015

Správa z vykonaných kontrol

     Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n.  p.  som   dňa  12. 11. 2015  predložila   mestskému  zastupiteľstvu   správu  o  výsledkoch  kontrol  vykonaných na  základe schváleného plánu kontrol na II. polrok 2015:

 

  • kontrola vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly na finančných operáciách na Mestskom úrade Spišská Belá

     Preverené boli bezhotovostné a hotovostné operácie za mesiace máj a september 2014, ktoré boli uskutočnené na mestskom úrade.  Na skontrolovaných operáciách nebolo zistené porušenie zákona o finančnej kontrole, rovnako bola dodržaná Smernica č. 1/2010, v znení dodatkov,  ktorá  je   prijatá  na  zabezpečenie  tejto kontroly  v pôsobnosti  mesta.  Kontrola bola ukončená záznamom dňa 14. 10. 2015

 

  • kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2015

      Pri tejto kontrole boli preverené webové stránky kontrolovaných subjektov a  ich  zmluvy, objednávky a faktúry za obdobie od  1 .1. 2015  do  21. 9. 2015  a ich zverejňovanie. Výsledky kontrol:

      Mestský úrad Spišská Belá – kontrola bez zistených nedostatkov, ukončená záznamom

      Základná umelecká škola Spišská Belá – kontrola bez zistených nedostatkov, ukončená záznamom

      Základná škola J. M. Petzvala  – kontrola bez zistených nedostatkov, ukončená záznamom

      Základná škola Štefánikova  – kontrola bez zistených nedostatkov, ukončená záznamom

      Materská škola Mierová  – kontrolou bolo zistené neuverejňovanie dokladov týkajúcich sa školskej jedálne, kontrola bola ukončená správou. Na odstránenie nedostatkov boli prijaté opatrenia, ktoré sa začali plniť už v priebehu kontroly /dohratie  a zverejnenie  chýbajúcich dokladov/.

 

  • kontrola  stavu a vymáhania nedoplatkov miestnych daní a miestneho poplatku za odpady k 31. 10. 2015

     Kontrola bola vykonaná s cieľom sledovať vývoj nedoplatkov miestnych daní a miestneho poplatku za odpady. Napriek tomu, že mesto si plní všetky povinnosti pri vymáhaní nedoplatkov, čo sa týka zasielania výziev a exekučného konania, stav nedoplatkov stále narastá:

 

NEDOPLATKY                    SPOLU                  Z TOHO:    DANE                            POPLATOK

31. 12 2014                     47 373,75                                9 938,10                           37 435,65

31. 10. 2015                    77 679,50                              27 717,36                          49 962,14

    

     Mesto očakáva doplatenie dane v celkovej výške 17 000 dvoma právnickými osobami, ktoré majú momentálne dočasný nedostatok prostriedkov, čo by znamenalo pozitívny vývoj v platení daní, lebo nedoplatok bude na úrovni roku 2014 a mesto tak bude mať zaplatený celý objem vyrubených daní za rok 2015, t. j.  približne 159 tis. eur. K 12. 11. 2015 už  bolo uhradených  10 tis. eur,   o toľko je aktuálne nižší nedoplatok na daniach.

 

     Celkový objem nedoplatkov za TKO rastie vyšším tempom a nie sú tu žiadne pozitívne očakávania ako pri miestnej dani.  Predpis poplatku za TKO narástol zo 121 927,69 eur za rok 2014 na 131 153,54 eur za rok 2015.  Po analýze nedoplatkov je možné konštatovať, že kým v roku 2014 bolo nezaplatených  11,59 %,  v roku 2015  už   16,31 % z celkového vyrubeného nedoplatku.   

 

    Kontrolou neboli zistené porušenia vo vymáhaní nedoplatkov, bola ukončená záznamom.

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953