Správa z kontrol - cestovné náhrady 2015

Správa z vykonaných kontrol

 

     Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.   som dňa  28. 4. 2016  predložila  mestskému  zastupiteľstvu správu  o  výsledku  kontrol  vykonaných na  základe schváleného plánu kontrol na I. polrok 2016:

 

  • kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v roku 2015

  

         Kontrolu som vykonala na Mestskom úrade.   Cieľom    kontroly  bolo preveriť dodržanie platných prepisov, hospodárnosti a efektívnosti  použitých  finančných  prostriedkov  súvisiacich s vyplácaním cestovných náhrad v kontrolovanom období.  Pri  kontrole neboli zistené nedostatky ani rozdiely, zákon        o cestovných náradách a súvisiace predpisy boli dodržiavané.  

 

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953