A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 244

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: core/MY_Controller.php

Line Number: 451

Správa za rok 2015 | Spišská Belá

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015

S p r á v a

o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015

 

 

 

    Správu   o   kontrolnej  činnosti som  predložila    Mestskému   zastupiteľstvu   v   Spišskej  Belej  dňa 25. 2. 2016,   v súlade s   ustanovením  § 18f ods. 1 písm. e/ zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

     Kontrolnú činnosť som v roku 2015 vykonávala v súlade so  zákonom o obecnom zriadení a  podľa plánov kontrolnej činnosti, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom na I. a II. polrok 2015.  O výsledkoch kontrol som priebežne  predkladala správy na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Spolu 18 kontrol bolo vykonaných na mestskom úrade, v rozpočtových organizáciách zriadených mestom, v mestskej obchodnej spoločnosti a v právnických osobách, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

       Prvou následnou finančnou kontrolou som preverila stav, evidenciu a vymáhanie daňových pohľadávok a  poplatkov mesta za rok 2014.  Skontrolované bolo dodržiavanie príslušných predpisov pri správe a vymáhaní daní a poplatkov. Nedostatky v tejto oblasti neboli zistené,  ukončená bola záznamom, napriek tomu mesto eviduje vysoký nedoplatok  hlavne na poplatku za komunálne odpady.

 

     Pri kontrole inventarizácie mestského majetku k 31. 12. 2014 neboli zistené nedostatky.

 

     Na základe poznatkov z  kontroly majetku som  vykonala následnú finančnú kontrolu z vlastného podnetu. Zameraná bola na  oprávnenosť nákladov zaúčtovaných v roku 2014 v Mestskom podniku Spišská Belá  s.r.o..  Tu  boli zistené porušenia zákona o dani z príjmov. Spoločnosť prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, opatrenia sa postupne realizujú.

 

     Kontrolou príjmových a výdavkových finančných operácií  v pokladni mestského úradu bolo zistené, že zákon o obmedzení platieb v hotovosti je dodržaný v plnom rozsahu.

 

     Kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o slobode informácií – zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr, som urobila na mestskom úrade, Základnej škole Štefánikova 19, Základnej škole J. M. Petzvala, Základnej umeleckej škole Spišská Belá a Materskej škole Mierová 1.  Nedostatky boli zistené v materskej škole, kde prijali opatrenia na ich odstránenie.

 

     Pri kontrole vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly na vybraných finančných operáciách, ktoré  predstavujú príjem alebo použitie verejných prostriedkov mesta, som nezistila nedostatky.

 

     Na základe zistených skutočností pri prvej kontrole – stav nedoplatkov na daniach a poplatkoch,  som  znovu skontrolovala ich stav  k  31. 10. 2015. Po kontrole možno konštatovať pozitívny vývoj v platení miestnych daní - v roku 2015 bol zaplatený celý objem vyrubenej dane /takmer  159 tisíc eur/ a nedoplatok z prechádzajúcich období sa tým nezvýšil. Opačný vývoj je stále pri poplatku za komunálne odpady.

 

         Cieľom kontroly dotácií poskytnutých mestom bolo preveriť účelnosť, hospodárnosť a čas použitia prostriedkov u príjemcov.  Kontroly som urobila u týchto príjemcov: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Spišská Belá,  Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia, Spišská Belá, Automotoklub Spišská Belá.  Nedostatky neboli zistené.

      

        Pri kontrole platenia nájomného, záväzkov a pohľadávok za byty a nebytové priestory v meste k  30. 9. 2015,  som zistila, že najväčšie nedoplatky sú pri bytoch 4. kategórie. Nájomníkov mesto vyzýva, resp. majú podpísané splátkové kalendáre na zaplatenie nedoplatkov. S platením nájomného nie je problém pri prenajatých nebytových priestoroch. Pre zlepšenie prehľadnosti celej agendy je potrebné preveriť možnosti zavedenia účtovného systému,   upresniť spôsob fakturovania spotreby energií a  zo strany mesta je potrebné doriešiť, resp. začať uplatňovať sankcie za oneskorené úhrady nájomného, ktoré sú zakotvené v nájomných zmluvách. Na zlepšenie stavu  boli prijaté opatrenia.

 

     V Materskej škole Mierová 1 som  urobila kontrolu správnosti vedenia a  nakladania s pokladničnou hotovosťou a ceninami v roku 2015. Nezistila som nedostatky ani  rozdiel v stave pokladničnej hotovosti, ani v spôsobe jej vedenia.

 

      Predmetom   následnej   finančnej  kontroly použitia kapitálových prostriedkov v roku 2014  bolo preveriť dodržanie platných prepisov, hospodárnosti a efektívnosti  použitých  finančných  prostriedkov  súvisiacich s  vybraným investičnými akciami -  rekonštrukcia chodníkov na cintoríne a rekonštrukcia a modernizácia – ulica Letná. Pri kontrole boli preverené účtovníctvo v kontrolovanom   období,  všetky súvisiace  účtovné  a  iné  doklady,  evidencie, rozpočet. Nedostatky neboli zistené, kontrola bola ukončená záznamom.

      

    Priebežnou kontrolou evidencie a vybavovania sťažností, petícií a podnetov občanov v roku 2015 neboli zistené nedostatky – žiadna sťažnosť, petícia alebo podnet v tomto období neboli podané.

 

         

     V roku 2015 som vypracovala a predložila mestskému zastupiteľstvu odborné stanoviská k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2014,  k návrhu  rozpočtu mesta na rok 2016 s výhľadom na roky  2017 - 2018, návrh plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2015 a  I. polrok 2016. Priebežne som kontrolovala plnenie uznesení mestského zastupiteľstva a informovala o vykonaných kontrolách. Zúčastňovala som sa školení a pracovných stretnutí sekcie  Združenia hlavných kontrolórov Slovenska aj odbornej konferencie, kde sa riešili aktuálne otázky kontroly v samospráve.

 

 

 

 

Spracovala: Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

 

 

 

 

 

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953