A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 244

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: core/MY_Controller.php

Line Number: 451

Stanoviská | Spišská Belá

Stanovisko k návrhu rozpočtu 2016 a 2017 - 2018

 Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá

k návrhu rozpočtu na rok 2016  s výhľadom na roky 2017 - 2018

 

 

      V súlade s ustanovením  § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné  stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016  s výhľadom na roky 2017 - 2018.

 

     Stanovisko som vypracovala na základe predloženého návrhu Programového rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018, spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení.

 

  1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

 

     Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi, so zákonmi:  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p., č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p., č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti, č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v zn. n. p., č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. a č. 597/2003 o financovaní škôl, stredných škôl a školských zariadení v zn. n. p.. Vychádza z platných všeobecne záväzných nariadení mesta a návrhov VZN, ktoré budú predložené v decembri  a ktoré ovplyvňujú jednotlivé položky rozpočtu.

          

       Rozpočet  bol zverejnený  v meste obvyklým spôsobom v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p.

 

  1. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

 

       Predložený návrh rozpočtu mesta je spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. marca 2006 (č. MF/008978/2006-421), opatrenia z 23. apríla 2008 (č. MF/009212/2008-421) a opatrenia z 20. mája 2010 (č. MF/011928/2010-421), opatrenia z 18. augusta 2010 (č. MF/021218/2010-421), opatrenia z 29. októbra 2010 (č. MF/025825/2010-421), opatrenia z 20. februára 2012 (č. MF/010211/2012-421), ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. Podľa nej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami a pasívami.

 

Návrh rozpočtu mesta je spracovaný podľa Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 č. MF/008432/2013-411.

 

  1. Stručná charakteristika návrhu rozpočtu

 

     Návrh rozpočtu mesta je zostavený ako vyrovnaný, po schválení mestským zastupiteľstvom bude záväzný pre rok 2016. Obsahuje celkové príjmy vo výške 6 620 171,- eur  a v rovnakej výške i celkové výdavky. Z toho bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 817 120,- eur, kapitálový rozpočet so schodkom vo výške 1 301 022,- eur a finančné operácie s prebytkom vo výške 1 012 905,- eur.  Mesto týmto spĺňa zákonom stanovenú povinnosť vytvoriť vyrovnaný rozpočet v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p.

     Viacročný rozpočet na roky 2017 – 2018 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet   mesta   na  rok  2016,   rozpočty na  nasledujúce  dva roky majú podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.  orientačný charakter.

 

     Rozpočet príjmov mesta na rok 2016 počíta  s celkovými príjmami vo výške 6 620 171,- eur, čo je v porovnaní s minuloročným schváleným  rozpočtom o 26 % viac.  Takéto zvýšenie vychádza z reálnych skutočností.  Výnos dane z príjmov, ktorý je poukazovaný zo štátneho rozpočtu sa zvýši vplyvom legislatívnej zmeny o poukázaní výšky podielu miest a obcí na daní z príjmov z 68,5% na 70%.  Mesto má relatívne  dobrý výber daní a zohľadnený  je aj  príjem schváleného úveru zo ŠFRB vo výške 1 218 tis. eur. Financovanie preneseného výkonu štátnej správy (matrika, školstvo, stavebný úrad, ŠFRB....) bude zo ŠR prostredníctvom transferov.  Pre ďalšie dva roky rozpočet očakáva mierny rast príjmov.

 

     Rozpočet výdavkov mesta na rok 2016, keďže rozpočet je vyrovnaný,  je v rovnakej výške ako príjmy 6 620 171,- eur.  Nárast bežných výdavkov je naplánovaný  o 5,6 % oproti schválenému  rozpočtu roku 2015, nárast kapitálových výdavkov je až o 1 150 tis eur oproti rozpočtu 2015. Tento nárast je spôsobený kúpou nájomných bytov  od spoločnosti Chemostav a. s., ktoré sú na ulici Zimnej.  Realizovať sa bude z úveru zo ŠFRB.  

     Výdavky sú podrobne rozčlenené do jednotlivých programov a podprogramov, čo umožňuje preukázať zmysel používania verejných zdrojov pri napĺňaní cieľov a zámerov mesta. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 sú významnejšie rozdiely v znížení výdavkov na propagáciu a reprezentáciu mesta takmer na polovicu,  naopak, až o polovicu sú zvýšené výdavky na služby občanom – ide o využitie štátnych zdrojov na zamestnanie nezamestnaných.  Ďalší významný nárast je o 900 tis. eur v oblasti bytovej výstavby /oproti schválenému rozpočtu na rok 2015/ – vyššie uvedený nákup nájomných bytov. Výdavky v ostatných programoch sú primerane vyššie alebo stagnujúce, pričom bude zabezpečené plnenie základných úloh a cieľov mesta v roku 2016. Vývoj výdavkov rozpočtovaných na roky 2017 a 2018 je podobný.

 

  1. Zhrnutie

 

     Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniam mesta Spišská Belá. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.

 

     Na základe všetkých  uvedených  skutočností

 

 

odporúčam

 

poslancom Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej predložený materiál Programový rozpočet mesta Spišská Belá na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018

 

schváliť.

 

 

 

 

 

Spišská Belá, 10. 12. 2015

Ing. Slávka Tomalová – hlavná kontrolórka

 

 

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953