A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 244

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: core/MY_Controller.php

Line Number: 451

Stanovisko k záverečnému účtu 2015 | Spišská Belá

Stanovisko k záverečnému účtu 2015

Stanovisko  hlavnej  kontrolórky

k  záverečnému  účtu  mesta  Spišská  Belá  za  rok  2015

 

 

     

      Podľa   § 18f ods. 1 písm. c) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov predkladám  odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Spišská Belá za rok 2015.

    Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2015 som spracovala na základe zverejneného materiálu Záverečný účet a individuálna výročná správa mesta Spišská Belá za rok 2015  a  ostatných dostupných materiálov.

 

      A.  Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu

    

     Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2015 je predložený na prerokovanie do mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

 

  1. 1.      Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

 

     Návrh  záverečného  účtu  mesta  Spišská Belá  za rok 2015 je spracovaný v súlade  so  zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 6/2009, ktorým sa vydávajú zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Belá.

 

  1. 2.      Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

 

     Návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli aj na internetovej stránke mesta    v zákonom stanovenej lehote,  t.j.  najmenej  15 dní  pred  jeho  schválením v súlade  s  § 9 ods. 2  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p. a s § 16 ods. 9  zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

 

       3.   Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta

 

     Mesto splnilo povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a dalo si overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4).

 

  1. 4.      Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

 

     Predložený   návrh   záverečného účtu  obsahuje  povinné  náležitosti  podľa § 16 ods. 5  zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to:

 

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

b) bilanciu aktív a pasív                                                            

c) prehľad o stave a vývoji dlhu

d) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých  príjemcov

e) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

f) hodnotenie plnenia programov mesta

 

     Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších zmien, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

 

      B.  Zostavenie záverečného účtu

 

       Mesto   pri  zostavení  záverečného   účtu   postupovalo  podľa  § 16  ods. 1   zákona o   rozpočtových   pravidlách   územnej  samosprávy   a   po  skončení   rozpočtového  roka    údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu a výročnej správy za rok 2015. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu, ďalej  usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtu vyššieho územného celku.

 

  1. 1.      Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2015

 

   Rozpočet  mesta  na rok  2015  bol   schválený  mestským  zastupiteľstvom dňa 4. 12. 2014, uznesením č. 161/2014, ako vyrovnaný,  príjmy aj výdavky v objeme 5 253 697 eur.  V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2015 zostavený v členení na: 

         a) bežný rozpočet              /prebytkový o    173 841 eur/

         b) kapitálový rozpočet       /schodkový  o   432 523 eur/

         c) finančné operácie          /prebytkový o    258 682 eur/

   

     Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2015 zmenený jedenástimi rozpočtovými opatreniami. Najvýraznejšie zmeny rozpočtu:

- kúpa bytového domu na Zimnej ulici 46 s technickým  vybavením  /1 836 tis. eur.,  výdavky,  

   príjmy -dotácia + úver zo ŠFRB + vlastné  zdroje/

- splatenie úverovej linky na projekty EÚ  z prijatého dlhodobého  úveru  /príjem,  výdaj vo

  výške 1 186 tis. eur/

- modernizácia  verejného  osvetlenia   /výdavky z vlastných zdrojov , projekt bude uhradený

  z prostriedkov  EÚ,   240 tis eur/

- prijatá finančná náhrada ujmy za obmedzenie hospodárenia v lesoch /príjmy 352 tis. eur/

 

     Po   poslednej  zmene  rozpočtu  bol  rozpočet schválený ako vyrovnaný,  výdavky  a  príjmy celkom v rovnakom objeme   9 404 506 eur.

 

      Z  analýzy  hospodárenia  vyplýva,  že  mesto  Spišská   Belá  skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2015  nasledovne                                         

 

a) v bežnom rozpočte dosiahlo prebytok vo výške                                  + 716 067,95 eur

    /príjmy 5 007 590,42 eur,   výdavky   4 291 522,47  eur/

b) v kapitálovom rozpočte dosiahlo schodok vo výške                           -  226 862,65 eur

    /príjmy  1 020 562,26 eur,   výdavky   1 247 424,91 eur/

c)  rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu predstavuje

                                                                                 prebytok  vo výške   + 489 205,30 eur

 

     Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami

     predstavuje ku koncu roka 2015 čiastku                                              + 341 652,86 eur

     /príjmy 1 912 425,00 eur, výdavky  1 570 772,14 eur/.

     Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2015 po započítaní finančných operácií je                                                                                                  + 830 858,16  eur.

 

     Vo výsledku rozpočtového hospodárenia sú započítané aj nevyčerpané účelové prostriedky  vo výške  270 642,73 eur, ktoré možno v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použiť iba na účel, na ktorý boli poskytnuté a z prebytku sa vylučujú.

 

    Na základe vyššie uvedeného, je rozdiel medzi celkovým výsledkom rozpočtového hospodárenia a nevyčerpanými účelovými prostriedkami  vo výške         + 560 215,43 eur.

 

      V záverečnom účte  mesta sa navrhuje, aby celá suma bola presunutá do rezervného fondu.

 

  1. 2.      Plnenie príjmovej časti rozpočtu

 

 

Upravený rozpočet

 na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2014

% nárastu    poklesu

Príjmy

celkom

9 404 506

7 940 577,68

84,43

8 056 116,70

98,57

Bežné príjmy

4 825 246

5 007 590,42

103,78

4 512 929,56

110,96

Kapitálové príjmy

1 423 934

1 020 562,26

71,67

2 633 260,53

38,76

Príjmové finančné operácie

3 155 326

1 912 425,00

60,60

909 926,61

210,17

 

       Príjmy mesta za rok 2015 boli v skutočnej výške 7 940 577,68  eur, čo predstavuje 98,57 % plnenie rozpočtu.

 

     Bežné  príjmy   zahŕňajú  hlavne daňové príjmy, nedaňové príjmy a transfery.  Pozitívne je

reálne   nastavenie    bežného   rozpočtu    mesta  v   príjmovej    časti.  V priebehu roka mesto

rozpočtovými  opatreniami zabezpečilo stabilitu bežného   rozpočtu  a dodržalo   vyrovnanosť                                                                  

bežného rozpočtu, čím bola   splnená   zákonná   podmienka.  

                                   

        Skutočné    kapitálové príjmy  predstavujú 71,67 % plnenie rozpočtu. Kapitálové príjmy boli dosiahnuté  z predaja budov,  pozemkov, cenných papierov.  Rozdiel oproti rozpočtovaným príjmom spôsobilo plánovanie dotácií na kúpu 34 bytov na ulici Zimnej, ktoré boli zrealizované v roku 2016.

     Príjmy z finančných operácií boli vo výške  60,60 %  rozpočtu – príjmy z úveru, rezervného fondu a fondu opráv. Rozdiel oproti rozpočtu spôsobilo plánovanie  úveru zo ŠFRB na kúpu 34 bytov na ulici Zimnej, čo bolo zrealizované až v roku 2016.

 

  1. 3.      Plnenie výdavkovej časti rozpočtu

 

 

Upravený rozpočet

 na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2014

% nárastu    poklesu

Výdavky celkom

9 404 506

7 109 719,52

75,60

7 956 372,34

89,36

Bežné výdavky

4 585 092

4 291 522,47

93,60

4 178 933,59

102,69

Kapitálové výdavky

3 238 134

1 247 424,91

38,52

2 996 479,07

41,63

 Výdavkové finančné operácie

1 581 280

1 570 772,14

99,33

780 959,68

201,13

     

     Výdavky mesta za rok 2015 boli v skutočnej výške 7 109 719,52 eur, čo predstavuje 75,60 %  plnenie rozpočtu.  Najvýznamnejší rozdiel  oproti rozpočtu je  pri kapitálových výdavkoch, ktoré samozrejme závisia od zdrojov.  Plánovaná kúpa  34 bytov na ulici Zimnej sa zrealizovala až v roku 2016, kedy bo prijatý úver zo ŠFRB a dotácie.

 

      Prehľad čerpania je tabuľkovo spracovaný ako súčasť výročnej správy. Súčasťou záverečného účtu mesta je aj prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým oso­bám, ktorým v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bolo  poskytnutých 58 184  eur.   

 

  1. 4.      Bilancia pohľadávok a záväzkov

 

     Stav pohľadávok  mesta  Spišská  Belá k 31.12.2015  je  1 704 587,32  eur,  oproti roku 2014  klesol o 3,44%. Pokles je spôsobený hlavne znížením  zúčtovania transferov rozpočtu obce – rekonštrukcia ZŠ Moskovská sa každoročne odpismi z majetku znižuje.

 

    Stav záväzkov k  31. 12. 2015 bol vo výške 5 584 707,83 eur, oproti minulému roku vzrástol o 6,94%. Znížili sa záväzky voči dodávateľom aj iné záväzky, porovnateľné ostali záväzky vyplývajúce z úhrady decembrových miezd zamestnancov. Zvýšili  sa však krátkodobé finančné výpomoci. Sú to vlastné prostriedky  použité na úhradu modernizácie verejného osvetlenia, ktoré   sa  po   preplatení   projektu  vrátia.    Zvýšilo sa  najmä  ostatné    zúčtovanie   rozpočtu                          

mesta  vo   výške 270 tis. eur. Sú to dotácie, ktoré boli prijaté  koncom  roka, neboli vyčerpané

ale sú konkrétne určené na rozšírenie kapacity materskej školy a opravu budovy patriacej ZŠ Štefánikova /škôlka/. Tieto sú zároveň vylúčené z prebytku roka 2015.

 

     5.  Prehľad o stave a vývoji dlhu

 

        Stav  nesplatených  bankových  úverov  k  31.12.2015  bol  vo výške 4 874 028,50 eur. Jednotlivé úvery a aj záložné práva na nehnuteľnosti, ktorými mesto ručí za prijaté úvery, sú konkrétne  rozpísané v záverečnom účte.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        Mesto môže   v zmysle  zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov  predchádzajúceho roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady  výnosov  neprekročí 25 % týchto príjmov. Do dlhu mesta sa v zmysle zákona nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a Štátneho fondu rozvoja bývania a tiež záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov, záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu a záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia.

 

      Mesto Spišská Belá má sledované ukazovatele v roku 2015 takéto:  celková suma dlhu je vo výške  49,75 % skutočných bežných príjmov roku 2014 a suma ročných splátok tvorila 5,6 % skutočných bežných príjmov roku 2014. Tento pozitívny vývoj je spôsobený pravidelným splácaním úverov, zaplatením   mimoriadnej splátky z preplateného projektu vo výške 209 tis. eur a tým, že sa nové úvery neprijímajú a mesto podľa možností využíva na financovanie činnosti, ale napr. aj projektov,  hlavne vlastné zdroje.

 

  1. 6.      Podnikateľská činnosť

 

     Podnikateľskú činnosť mesto Spišská Belá vykonáva v Regionálnom turistickom informačnom centre podľa vydaného živnostenského listu. Podľa prehľadu nákladov a výnosov je podnikateľská činnosť mesta vyrovnaná, t.j, náklady sú kryté výnosmi.

     Vedľajšia hospodárska činnosť – jedáleň zariadenia opatrovateľskej služby, rovnako je vyrovnaná – náklady sú kryté výnosmi.

 

  1. 7.      Hodnotenie programov rozpočtu

 

     Výdavky   rozpočtu   mesta   boli   rozdelené  do   príslušných  prog­ramov, ktoré sa členili na  podprogramy.  Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít, má defi­novaný svoj zámer a cieľ. Tieto boli na konci roka slovne a číselne zhodnotené v hodnotiacej správe za rok 2015.

        

 

      Z Á V E R

 

     Návrh záverečného účtu mesta Spišská  Belá za rok 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 uvedeného zákona.

                              

     Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2015 bol podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v zn. n. p.  a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predložený na verejnú diskusiu dňa  12. 4.  2016,  teda v zákonom stanovenej lehote spôsobom v meste obvyklým.

 

     Riadna účtovná závierka k 31.12.2015 a hospodárenie mesta Spišská Belá za rok 2015 boli overené audítorom tak, ako to ukladajú ustanovenia § 9 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb.   o obecnom zriadení v zn. n. p.   a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

 

    Na základe uvedených skutočností odporúčam mestskému  zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Spišská Belá výrokom:

 

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

 

 

V Spišskej Belej dňa  22.  4. 2015

 

 

                                                                                     Ing. Slávka Tomalová

                                                                        hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             6

 

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953