Komisie MsZ

Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 5/2015  z 15.1.2015 boli zriadené uvedené komisie v nasledovnom zložení: 

1./  Komisiu na posudzovanie žiadosti na pridelenie mestských nájomných bytov

Predseda komisie: Jozef Kuna 

Členovia:  Mgr. Marta Britaňáková,  Andrej Novák, Peter Tetemonte, Gabriel Gemza, Marta Klokočová,  Mgr. Anna Sisková

2./  Komisiu na posudzovanie žiadostí o poskytovanie dotácii z rozpočtu mesta

Predseda komisie: Jozef Kuna

Členovia: Gabriel Gemza, Mgr. Marta Britaňáková, Bc. Peter Novajovský, Peter Tetemonte, Mgr. Alena Schurdáková, Maroš Vaverčák, Mgr. Marta Hlaváčová

 

3./  Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta

Predseda komisie:  MUDr. Andrej Novák 

Členovia: Daniela Deptová,  Peter Tetemonte

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953