Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Spišská Belá

Proces obstarania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Spišská Belá bol začatý na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej č. 5/2013 zo dňa 31. januára 2013.

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Spišská Belá boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 27.2.2014 uznesením č. 18/2014 a zmena záväznej časti územného plánu bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9/2008.

Zmeny a doplnky č. 1 sú účinné od 15. marca 2014. 

Prílohy
zad1_sp_bela_sprievodna_sprava.pdf pdf Otvoriť
2a_komplexny_urbanisticky_navrh_ku_zad1.jpg jpg Náhľad Otvoriť
2b_komplexny_urbanisticky_navrh_ku_zad1.jpg jpg Náhľad Otvoriť
2c_komplexny_urbanisticky_navrh_ku_zad1.jpg jpg Náhľad Otvoriť
4a_komplexny_urbanisticky_navrh_zu_zad1.jpg jpg Náhľad Otvoriť
4b_komplexny_urbanisticky_navrh_zu_zad1.jpg jpg Náhľad Otvoriť
4c_komplexny_urbanisticky_navrh_zu_zad1.jpg jpg Náhľad Otvoriť
9a_schema_verejnoprospesnych_stavieb_zad1.jpg jpg Náhľad Otvoriť
9b_schema_verejnoprospesnych_stavieb_zad1.jpg jpg Náhľad Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953