A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 244

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: core/MY_Controller.php

Line Number: 451

Verejné obstarávanie | Spišská Belá

O verejnom obstarávaní

Mesto Spišská Belá je podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zeme o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona . Verejné obstarávanie (ďalej len „VO“) predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.

Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej etape procesu VO sú: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov, pričom sa odporúča vziať do úvahy najmä charakter, rozsah, hodnotu a dostupnosť predmetu zákazky vychádzajúc predovšetkým z ekonomických, prevádzkových a kapacitných možností verejného obstarávateľa.

Zákazka vo verejnom obstarávaní je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. V zmysle zákona sa rozlišuje zákazka na dodanie tovaru, zákazka na uskutočnenie stavebných prác a zákazka na poskytnutie služby.

Finančné limity - v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky rozlišujeme zákazky nadlimitné a podlimitné.

Postupy vo verejnom obstarávaní sú:

a) verejná súťaž

b) užšia súťaž

c) rokovacie konania (rokovacie konanie so zverejnením, priame rokovacie konanie)

d) súťažný dialóg.

Finančné limity a postupy pri verejnom obstarávaní upravujem zákon o verejnom obstarávaní. V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky (finančného limitu) je zákazka:

- nadlimitná

- podlimitná

Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit, ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie.

Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa bodu 4 tohto článku a ide o zákazku:

a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu s výnimkou potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej  predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 EUR,

b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je:

1./ rovnaká alebo vyššia ako 20 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo

2./ rovnaká alebo vyššia ako 30 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,

c) na dodanie potravín, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 40 000  EUR.

ZÁKAZKY
podľa § 9 ods. 9 zákona -  zmena od 1. Júla 2013

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona - ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 zákona, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene. 

Pre zadávanie týchto zákaziek má mesto vydané osobitné nariadenie primátora mesta.

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953