Prijaté VZN

VZN 8/2015 neúčinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 8/2015 ktorým sa mení dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Počet príloh: 1 Čítaj viac...
VZN 7/2015 účinné

ktorým sa určuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v meste Spišská Belá

Počet príloh: 1 Čítaj viac...
VZN 6/2015 účinné

o určení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Spišská Belá počas volebnej kampane

Počet príloh: 1 Čítaj viac...
VZN 5/2015 účinné

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2016 v meste Spišská Belá  

Počet príloh: 1 Čítaj viac...
VZN 4/2015 účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 4/2015  zo dňa 13.8.2015, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá 

Počet príloh: 1 Čítaj viac...
VZN 3/2015 účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 3/2015 zo dňa 26.3.2015 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Spišská Belá

Počet príloh: 1 Čítaj viac...
VZN 2/2015 účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 2/2015 zo dňa 26. marca 2015 o určení názvu ulice Okružná v meste Spišská Belá

Počet príloh: 1 Čítaj viac...
VZN 1/2015 účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 1/2015 zo dňa 8. januára 2015, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 11/2013 zo dňa 28. novembra 2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta Spišská Belá

Počet príloh: 1 Čítaj viac...
VZN 8/2014 účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 8/2014 zo dňa 4.12. 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Počet príloh: 1 Čítaj viac...
VZN 7/2014 účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 7/2014 zo dňa 25.9.2014, ktorým sa ruší Jazyková škola pri Základnej škole J. M. Petzvala, Moskovská č. 20, Spišská Belá

Počet príloh: 1 Čítaj viac...
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953